fbpx

ÇEŞME MARİNA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

“Çeşme Marina Kişisel Verilerin Korunması Politikası” bilgilendirme metni, Çeşme Marina çatısı altında konaklama hizmetlerimizi sunarken, siz değerli misafirlerimiz, çalışanlarımız, şirket hissedarlarımız, şirket yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları-yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere ilgililerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikamızı içermektedir.

           

Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı

Çeşme Marina Kişisel Verilerin Korunması Politikası, marinamızın sizlere sunduğu ve sunacağı hizmetlere ilişkin olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı Çeşme Marina’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

 

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amacı, Dayanağı

Kendi istek ve iradenizle Çeşme Marina ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, uyruk, ülke, adres, meslek, eğitim, medeni durum, evlilik yıldönümü, kimlik belgesi/pasaporta ilişkin bilgiler, araç plakası, konaklama ve harcama bilgileri, ödeme için kart bilgileri, ulaşım/seyahat bilgileri, sigorta bilgisi, whatsapp ve fatura bilgileri, kamera kayıtları gibi) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla işlenmektedir. Ayrıca 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlı mevzuat, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla da, kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerin Paylaşılması İzni ve Saklama Süresi

Çeşme Marina ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun tanıtım, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, üyelik işlemleri, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları, çalışan özlük dosyalarının hazırlanması vd hizmetlerin sağlanması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amacıyla her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi için Çeşme Marina tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, noter ve ilgili resmi ve özel kurumlarda kullanılmasına, aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına izin vermeniz halinde, Çeşme Marina ile irtibata geçerek kişisel verilerinizi aktardığımız/paylaştığımız diğer üçüncü kişiler hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu kişisel veriler, Çeşme Marina hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuatta öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Bu nedenle Çeşme Marina, Çeşme Marina ile paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Çeşme Marina’ya ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda gizli olarak saklanacak, gerekli görülmedikçe 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebep ortadan kalktığında ve/veya ilgili Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilebilecektir. Çeşme Marina kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla ve bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. Çeşme Marina verileri depolarken güvenlik duvarları ve güvenli şifrelenmesi gibi, hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kapsamına giren verilerin dolaşım kontrolü, erişimin loglanması gibi ek güvenlik önlemleri de alınacaktır. Çeşme Marina gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

 

  1. Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınız; kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,  kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için ve paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri yapabilmek için kisiselverilerim@cesmemarina.com.tr adresine e-mail atarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

 

Çeşme Marina, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği takdirde veya yasal açıdan gerekli olması halinde güncellemeler yapabilir. Güncellemeler www.cesmemarina.com.tr web sitesinde paylaşılmakla geçerlilik kazanır, değişiklikleri web sitemizden takip edebilirsiniz.

IC Çeşme Marina
Yatırım Turizm ve İşletmeleri Anonim Şirketi
Kişisel Verilerinizin İşlenmesiyle İlgili Aydınlatma Metni

IC Çeşme Marina
Yatırım Turizm ve İşletmeleri Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Başvuru Formu

IC Çeşme Marina
Yatırım Turizm ve İşletmeleri Anonim Şirketi
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Call Now Button